پروژه های اجرایی

>Category image<
پروژه مطب دندانپزشکی دکتر خاوری

کارفرما : آقای دکتر خاوری
پروژه : مطب دندانپزشکی
طرح : دفتر معماری کاوالیر
مکان : رشت