قرنیز

>Category image<
پروفیل قرنیز

استفاده از قرنیز در فضای داخلی به چند دلیل صورت میگیرد:

 

  • جدا از مسئله فنی جهت پوشش درز انبساط برای جلوگیری از آسیب پذیری بخش های پایینی دیوار به دلیل برخورد کفش و یا وسایل

  • ایجاد تعریف در محل برخود دیوار و کف از نظر دیزاین

  • پوشاندن فاصله بین پارکت و دیوار به دلیل بازی چوب